Chemie - Didaktické obrazy
C39-transparentní fólie - všeobecná, anorganická a organická chemie  Cena: 3770.00 Kč
Soubor transparentních fólií představuje názorně zpracované učivo základní školy. Vhodné také pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Laboratorní nádobí, látka a fyzikální těleso, skupenství látek, změna skupenství, různorodé směsi, oddělování složek směsí, voda v organismech, oběh vody, složení a význam vzduchu, složení atomu, struktura atomu, názvy, značky a protonové číslo chemických prvků, chemická vazba a její vznik, atom - molekula - vzorec, chemická vazba polární a nepolární, chemická vazba iontová, kation a anion, kyslík, vodík, periodická soustava chemických prvků, chemická rovnice, zákon zachování hmotnosti, chemické slučování, chemický rozklad, oxidy, kyselost, zásaditost a pH, složení a použití solí. Alkany, alkeny, areny, zpracování ropy a její využití, uhlovodíkový zbytek, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, estery, esterifikace, sacharidy, tuky, bílkoviny, polymerace, polykondenzace, oxidace, redukce, elektrolýza, význam slunečního záření, výroba železa, výroba a využití oceli, srážková teorie, rychlost chemických reakcí, slavní chemici, chemická tabulka, kovy, nekovy, vlastnosti prvků, periodický zákon.


« zpět
Množství