Fyzika - Videokazety a DVD
Cyklus výukových videopořadů vychází z potřeb výuky fyziky pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií. Základní pojmy učiva a výklad je prokládán množstvím animací i reáliemi. 
 
 
F02-videopořad Mechanika pevných těles (DVD)
  Videokazety a DVD
1670.00 Kč
Jak a proč se tělesa pohybují. Síly a jejich projevy.Jednoduché mechanické stroje.
(60 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F04-videopořad Mechanika kapalin (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Tlaková síla a tlak v kapalinách. Pascalův a Archimédův zákon v kapalinách. Pohyb kapalin.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F06-videopořad Mechanika plynů (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Tlaková síla a tlak v plynech. Pascalův a Archimédův zákon v plynech. Pohyb plynů. Základy létání.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F08-videopořad Termika (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jak se liší teplo a teplota. Teplotní roztažnost látek. Jak látky mění skupenství. Tepelné motory.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F10-videopořad Akustika (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jak vzniká a šíří se zvuk. Není zvuk jako zvuk. Jak slyšíme.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F12-videopořad Energie (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Kinetická a potenciální energie. Demonstrace přeměny různých druhů energie i zákon zachování energie. Zdroje,výroba a spotřeba energie v různých podobách. Různé typy elektráren i alternativních energ.zdrojů.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F14-video Elektrostatika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrický náboj, elektrizace těles, elektroskop, přenos a dělení náboje, sání a sršení, elektrostatické zdroje, rozložení náboje na vodiči, blesk; Elektrické pole - elektrická síla, elektrické pole, siločáry, elektrostatická indukce, elektrostatická polarizace, kondenzátor.
(25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F16-video Elektrický proud v kovech a polovodičích (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrický proud v kovech - napětí, měřicí přístroje, akumulátor,termočlánek, Ohmůvzákon, žárovka atd. Elektrický proud v polovodičích - termistor, fotorezistor, polovodičová dioda, fotodioda atd.
(60 pokusů) (45 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F18-videopořad Elektrický proud v plynech a vakuu; kapalinách (DVD)
  Videokazety a DVD
1490.00 Kč
Jiskrový a obloukový elektrický výboj; výbojky, zářivky a obrazovka; vznik elektrolytů; elektrický proud v elektrolytech.
(40 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F20-video Elektrochemické děje v kapalinách (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Elektrolýza - elektrolýza vody, Hofmnannův přístroj, pohyb iontů atd; elektrochemické články - rozpouštění a vylučování kovů, různé druhy článků, akumulátory.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F22-video Magnetismus (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Magnetovec, výroba permanentních magnetů, magnetická síla, tyčový magnet, póly magnetu, magnetka, zmagnetování a odmagnetování předmětů, magnetické pole Země, kompas, kouzla s magnety atd.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F24-video Elektromagnetismus (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Telegraf, magnetické pole přímého vodiče, závitu, cívky, Oerstedův pokus, Ampérovo pravidlo pravé ruky, Flemingovo pravidlo levé ruky, elektromagnet, silové působení elektromagnetu, elektromagnety v praxi, relé, zvonek, reproduktor, telefon, měřicí přístroje, magnetická rezonance v lékařství atd. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
F26-video Čas a jeho měření (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Určeno pro 2. stupeň ZŠ. Pojem času a jeho vnímání, historie měření času od počátku civilizace po současnost, základní časové jednotky.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F28-video Fyzika v peněžence-pokusy s mincemi (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
40 originálních pokusů s mincemi z různých oblastí fyziky: setrvačnost, rázy, tlak, rovnováha na páce, pevnost a pružnost, povrchové napětí, tepelná vodivost, tepelná roztažnost a rozpínavost, galvanický článek, magnetické vlastnosti látek, elektrická vodivost, vířivé proudy, odraz a lom světla, zobrazování rovinným zrcadlem a slepá skvrna. (20 min., 1 x DVD) Dát do košíku
 
F30-video Fyzika v lékárničce (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Ve 30 pokusech s plastovými injekčními stříkačkami jsou zahrnuty různé oblasti fyziky: měření hmotnosti, objemu a hustoty kapaliny, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, setrvačnost, akce a reakce, kyvadla, tlaková síla, spojené nádoby, vodováha, vodotrysk, Pascalův zákon, stlačitelnost a pružnost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu, var za sníženého tlaku, pohlcování tepelného záření, magnety ve stříkačce atd.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F32-video Fyzika na toaletě (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Trubičky od toaletního papíru a role toaletního papíru vystupují ve třech desítkách jednoduchých a zábavných pokusů z různých oblastí fyziky: měření objemu, měření plošné hustoty papíru, otáčivý a postupný pohyb, beztížný stav, moment setrvačnosti, rovnovážné polohy, stabilita, pevnost, nasáklivost, proudění vzduchu, Bernoulliho rovnice, vzdušný vír, vedení zvuku ve vzduchu, spalovací motor, elektrostatická síla, tepelné účinky elektrického proudu, dírková komora, modely souhvězdí.
(20 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F34-video Fyzika v kuchyni (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Co se stane, když se učitel fyziky octne v kuchyni? Kuchyň se mu stane laboratoří, ve které se dá uskutečnit řada objevů a experimentů.
V kuchyni se např. při míchání kávy zrodil nápad jak vyrábět kontaktní čočky; my si ukážeme na základě jakého fyzikálního principu. Dále uvidíme, jak je plechovka od piva rozdrcena atmosférickým tlakem, nebo si objasníme, proč běhá kapka vody pro rozžhavené plotně. Vysvětlíme si, proč se orosí posolená okurka nebo jak lze uvěznit vzduch v čajovém sáčku. Mimo jiné se naučíme rozeznat na rotujícím vejci, zda je uvařené či syrové, a také uvařit vodu v papírovém kelímku. Film slouží jako návod jak nahlížet na běžně dostupné fyzikální jevy, aby se staly zábavou, a může být osvěžující učební pomůckou - zvláště v oblasti mechaniky, termodynamiky nebo akustiky.
(15 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F35-videokazeta Teorie relativity
  Videokazety a DVD
490.00 Kč
Pořad vysvětluje závislosti, pojem prostoru a času, relativnost současnosti, dilataci času, teorii skládání rychlosti a závislosti hmotnosti na rychlosti.
(17 min., 1 x VHS)
Dát do košíku
 
F56-video Kinematika a dynamika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Po seznámení se základními pojmy kinematiky – pohybem rovnoměrným a rovnoměrně zrychleným následuje vysvětlení a ukázky praktických důsledků Newtonových zákonů.
Témata:
Kinematika hmotného bodu, Vzájemná působení těles, Zákon setrvačnosti - 1. Newtonův zákon, Zákon síly - 2. Newtonův zákon, Hybnost tělesa, Zákon akce a reakce - 3. Newtonův zákon, Zákon zachování hybnosti.
(14:58 min., 1 x , DVD)
Dát do košíku
 
F57-video Tření (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Z odporových sil se podrobně věnujeme statickému i dynamickému smykovému tření a valivému odporu. Kvalitativní popis je vhodný pro základní školy, kvantitativní vyjádření zejména pro školy střední. Film obsahuje i některé praktické aplikace.
Témata:
Kinematické tření kvalitativně, Kinematické tření kvantitativně, Příčiny a důsledky smykového tření, Valivé tření, Valivé ložisko, Praktické technické využití.
(14:25 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F58-video Působení sil (DVD)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
U dostředivé síly si všímáme nejen její fyzikální podstaty, ale také se podíváme, kde se s ní můžeme setkat. Také skládání sil je ukázáno na konkrétních příkladech.
Témata:
Dostředivá síla, Skládání sil
(5:48min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F59-video Tělesa v gravitačním poli (DVD)
  Videokazety a DVD
680.00 Kč
Nejdříve si vysvětlíme, jak je to s volným pádem a jak ho ovlivňuje odpor vzduchu. Pak nabyté poznatky využijeme při studiu vodorovného, svislého i šikmého vrhu. Zákon zachování mechanické energie je sem zařazený proto, že pracujeme s potenciální energií.
Témata:
Pohyb v gravitačním poli, Vrhy, Zákon zachování mechanické energie.
(9:12min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F60-video Tekutiny (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Ukážeme si praktické využití Pascalova zákona, pokusíme se udělat si představu o velikosti atmosférického tlaku a uvidíme Torricelliho pokus se rtuťovým sloupcem. Zjistíme, proč plave loď, jak se měří rychlost letadel a kdy nám vadí a kdy pomáhá odpor vzduchu.
Témata:
Pascalův zákon, Hydrostatický tlak, Atmosférický tlak, Archimédův zákon, Proudění kapalin, Obtékání těles.
(14:41min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F61-video Kmitání (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Zviditelníme si průběh kmitání závaží na pružině. Kmitání někdy potřebujeme tlumit, podíváme se jak. Uděláme si představu, jak vzniká zvuk v syntezátoru a potěšíme se zajímavými Lissajousovými obrazci, vzniklými jednoduchým Blackburnovým kyvadlem. Zhodnotíme, jaký význam má nucené kmitání a rezonance.
Témata:
Harmonické kmitání, Složené kmitání, Nucené kmitání.
(15:06 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F62-video Vlnění (DVD)
  Videokazety a DVD
570.00 Kč
Ukážeme si, jak vypadá podélné vlnění, interferenční obrazce, jak vzniká interference vlnění a jak je pro nás důležité. Překvapí nás vznik Chladniho obrazců a poučí odraz a ohyb vlnění.
Témata:
Mechanické vlnění, Interference vlnění, Odraz vlnění.
(7:13 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F63-video Zvuk (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Některé zdroje zvuku mohou být překvapivé, a to i ty staré mechanické, natož elektronické. Na animaci si ukážeme, co se stane se zvukovou vlnou v hustším prostředí. Zjistíme, co má společného Chrlický rodák nebo muž s bičem s nadzvukovými stíhačkami.
Témata:
Zdroje zvuku, Šíření zvuku, Vlastnosti zvuku.
(11:52 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F64-video Šíření světla (DVD)
  Videokazety a DVD
680.00 Kč
Vypadá to sice samozřejmě, ale vlastně jak to, že vidíme osvětlené předměty? A jak camera obscura vytvoří obraz? K čemu se dá využít totální odraz? Vysvětlujeme jednoduše, jen pomocí paprskové optiky. Čím se liší lom bílého světla od laserového? Který Čech předběhl Isaaca Newtona?
Témata:
Přímočaré šíření světla, Odraz světla, Lom světla.
(9:44 min., 1 x DVD)
Dát do košíku
 
F65-video Optika (DVD)
  Videokazety a DVD
790.00 Kč
Různé tvary a kombinace zrcadel ukazují různé obrazy. Vysvětlení naznačíme animací. Ukážeme, jak prochází paprsky čočkou, a to i dutou, také jak se čočky vyráběly. Podíváme se na řez dalekohledem a jak se korigují oční vady.
Témata:
Zrcadla, Čočky, Optické soustavy, Optické korekce.
(13:53min., 1 x DVD)
Dát do košíku
Stránky: | 1 |